International Freight Shipping to Taiwan

International Freight Shipping Services to Taiwan | Worldwide Shipping

International Freight Shipping to Taiwan

NEX International Freight service provides Air, Ocean and Ground transportation for your shipments to Taiwan. Professional NEX International Freight specialist will help choose the right service for you shipments.

International Ocean Shipping to Taiwan

NEX Ocean shipping to service is ideal for industrial goods, vehicles, House hold goods, personnel effects and such items weighs more than 150 lbs.

International Air Shipping to Taiwan

NEX International Air Shipping service is ready when you must move your time-sensitive goods by air to Taiwan.

We have door-to-door or airport-to-airport International Air Shipping service to major metropolitan areas in Taiwan.

International Ground Shipping

NEX International Ground Shipping service is the most economical option for your less-urgent shipments to Canada and Mexico.

NEX provides the most reliable and the cheapest international Freight shipping services for your overseas shipments to Taiwan.

International Freight shipping rates
International Ocean Freight services

Get Freight Shipping Rates and Transit Times

Which freight offering do you need? To calculate our freight shipping rates please use this simple tool and obtain a quote. This will also determine the expected delivery date and time for your shipment.

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Request Freight Quote

How-To

Nex has services for all your shipping needs,

International Shipping to Taiwan
International Package Shipping to Taiwan
International Luggage Shipping to Taiwan
International Air Shipping to Taiwan
International Ocean Shipping to Taiwan
International Car Shipping to Taiwan
International Vehicle Shipping to Taiwan
International House Moving to Taiwan

Cities in Taiwan serviced by NEX:

NEIPUAL SAIHAIDUAN
WU KUDONG SHIYUNG AN
PAO CHUANGSANSHIAYANPING
LU TSAOTAIPEI CITYLUJU
MAI LIAOWURTO LOU
ERLINLU KUJIAUSHI
ALISHANJUDUNGTAICHUNG CITY
YUN CHANGDONG SHIGUEISHAN
YUANLINCHIAI CITYJUANGWEI
DUNGSHRHAIDUANTAI PAO
KO HUTONG SHIHTA AN
TAIPEI CITYTAIPEI CITYNIAO SUNG
JUDUNGDANSHUEIYANPU
SHILUORUEISUEIMAILIAU
SHILUOJUOSHISHIGANG
SANCHIHSHINWUWANDAN
LUNGJINGKAOHSIUNG CITYDONG SHI
HEPINGSHIANSHIGUEISHAN
KAOHSIUNG CITYSHENKENGPINGSI
YUNGHELUNGTANGHO MEI
JUBEIKUEI SHANNAN HWA
SHUI SHANGSHUEILINDONGSHAN
LIOUJIAUWURLUNGJING
DUNGGANGTAIPEI CITYKU SIN
ERLINJUBEITAISHI
SHINSHEHSINCHU CITYSAN HSIA CHEN
TSAUTUENTAI PINGTIANWEI
YUANCHANGDAPUTAIPEI CITY
SHINCHENGNANTOUHOUBI
SHINYITIANLIAUHSIN KUNG
GANGSHANJUTANGBEIDOU
HSIN HWATAITUNGSHILUO
HSINCHUSHETOUNAN HWA
JIANGJIUNSHIJRTZU KUAN
YUNG HOCHAUJOUTAIPEI CITY
KANDINGSHIH KANGSHAN HUA
SHANSHANGPA TEHTAIAN
RENWULIU CHIAHSINCHU CITY
JEN TEHNIAUSUNGFULI
TO LOUPUYANHSICHIH
LINNEIBANCHIAUSHIUEJIA
NIAO SUNGSHANSHANGSANSHING
SUAORENAITSZTUNG
TAICHUNG CITYGUEISHANJUDUNG
YU JINGSANMINWAI PU
LIU GUITOU FENGKAOHSIUNG CITY
SHUEISHANGRUEIFANGCHUNG LI
QI SHANTAINAN CITYNANAU
JUCHITAI TUNGJIAN
CHISHANNAN HISPULI
TA LIAOJIADINGSHRGANG
SHETOUGUEISHANTA YA
DANEISHRTZLU KU
TAICHUNG CITYCHI KUYANSHUEI
HSIN WUJIOURUKWAN MIAO
YIJUSHUEILIFANGYUAN
TAIPEI CITYSHIHULOO CHU
JUBEIJUDUNGTAOYUAN
I LANLUNGJINGHOUBI
SHINGANGTAITUNGFUSHING
QI SHANKAOHSIUNG CITYTA SHEH
SHENGANGTAICHUNG CITYBALI
JUNANDONG SHITSAO TUN
SHIUEJIACHISHANLU KU
DALICHISHANBAIHE
DUNGSHRLIOUCHIOUSZHU
LING KOWAIPUKEELUNG
CHUN LIOTAISHANTAICHUNG CITY
YANPINGNANAUWANRUNG
ANDINGCHRSHANGSIN YI
SHEN KANGKAOHSIUNG CITYDAJIA
XIAN XIWUCHITUCHENG
LUGANGHSIN KUNGSHIH KANG
SHULINPUTZEYIJU
DATUNGTAIBAUSHAN MIN
TOUWULUJOUHEPING
KUAN TIENDUNGHEKAOHSIUNG CITY
HSIN TIENTAM SHUIBUDAI
LUJUBUDAICHUNG LI
LING KOTAOYUAN CITYBAUJUNG
TA CHIATSZTUNGTAIPEI CITY
XIA CHAIJIANSHRMAY SAN
I LANJINSHANYUCHR
JUNGHEBEINANKEELUNG
SHIOUSHUEIALISHANCHUNG HO
TAIPEI CITYLUENBEIHSI LO
SHU LINKOUHUXIA CHAI
KAOHSIUNG CITYTAI TUNGHWA TAN
YUNGJINGCHISHANKUEI SHAN
TAICHUNG CITYDAHUMIAOLI CITY
MEISHANTA SHU HSAINGHUWEI
HSIN HWAYUANLITZU TUNG
TAIPEI CITYSHALUKEELUNG
TAIMALITAIPEI CITYTAIPEI CITY
PU LEERLUENJUNAN
PULIJUNGHELIN YUAN
LONG CHINGLONG CHISHIOULIN
TAIPEI CITYHOU LIYANGMEI
TAM SHUIBEIGANGFANLU
TAIPEI CITYHUKOUDAAN
Only 300 city names in Taiwan randomly shown above, we may still service to cities not listed above.

Request international Freight shipping rate to Taiwan, book your request and ship your goods in just few steps.