International Freight Shipping to Taiwan

International Freight Shipping Services to Taiwan | Worldwide Shipping

International Freight Shipping to Taiwan

NEX International Freight service provides Air, Ocean and Ground transportation for your shipments to Taiwan. Professional NEX International Freight specialist will help choose the right service for you shipments.

International Ocean Shipping to Taiwan

NEX Ocean shipping to service is ideal for industrial goods, vehicles, House hold goods, personnel effects and such items weighs more than 150 lbs.

International Air Shipping to Taiwan

NEX International Air Shipping service is ready when you must move your time-sensitive goods by air to Taiwan.

We have door-to-door or airport-to-airport International Air Shipping service to major metropolitan areas in Taiwan.

International Ground Shipping

NEX International Ground Shipping service is the most economical option for your less-urgent shipments to Canada and Mexico.

NEX provides the most reliable and the cheapest international Freight shipping services for your overseas shipments to Taiwan.

International Freight shipping rates
International Ocean Freight services

Get Freight Shipping Rates and Transit Times

Which freight offering do you need? To calculate our freight shipping rates please use this simple tool and obtain a quote. This will also determine the expected delivery date and time for your shipment.

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Request Freight Quote

How-To

Nex has services for all your shipping needs,

International Shipping to Taiwan
International Package Shipping to Taiwan
International Luggage Shipping to Taiwan
International Air Shipping to Taiwan
International Ocean Shipping to Taiwan
International Car Shipping to Taiwan
International Vehicle Shipping to Taiwan
International House Moving to Taiwan

Cities in Taiwan serviced by NEX:

WUFENGNANAUHSIN WU
SHINJUANGTUNGSHIAUSHINGANG
YUNGKANGSHUANGSIWU FENG
YUN CHANGKEELUNGLUJOU
KAOHSIUNG CITYBUDAIDAYUAN
SHULINSHINSHESHENKENG
FENYUANPUTZRENDE
PU LEKUEI SHANCHANGHUA CITY
KAOHSIUNG CITYLIOUYINGTAN TZU
PULIYUNGJINGTA YA
FUN YUANLU KUTA CHIA
NANAUWURPINGCHEN
JUBEISHIJOUTAICHUNG CITY
LUNGJINGKAOHSIUNG CITYLOO CHU
BEIGANGKUEI SHANHSI LO
TAIPEI CITYCHRSHANGSANDIMEN
SHIJOUCHRSHANGCHUNG LI
MAILIAUDONGSHANXIA CHAI
XIA CHAISIN YITAICHUNG CITY
TAIPEI CITYGUEISHANTAIPEI CITY
TAITUNGTAINAN CITYTAIPEI CITY
YUANLINXIAN XIWU KU
SHU LINKAOHSIUNG CITYMAI LIAO
TUCHENGLONG CHITAICHUNG CITY
DUNGSHANKANG SHANDALI
PINGSIHO MEIPUTZE
FENGBINCHISHANPUTZE
GUANGFUSHIGANGCHIATING HSIANG
YANCHAUSHIHUSHIOULIN
CHANGHUA CITYTAITUNGPA TEH
MAILIAUSAI LEEJINFENG
TAIPEI CITYMINSHIUNGLING KO
CHIA YITA CHIASHENGANG
JIANGJIUNHUATANGUKENG
CHAUJOUDASHISHANHUA
NANHUACHUNG LIKAOHSIUNG CITY
KAOHSIUNG CITYCHANGBINFANLU
SAN HSIA CHENDADUTA CHIA
TAICHUNG CITYSHANHUADALI
LONG CHINGLUNGJINGRUEIFANG
DANSHUEILIU CHIAKWAN MIAO
KEELUNGJIJIJUSHAN
MI TOTAN TZURENDE
LIOUJIATAI PINGHWA TAN
WAIPULUENBEITUCHENG
DAJIATAIPEI CITYTAO YUAN
SHIAYINGDATUNGBEIMEN
NIAUSUNGTOUFENLING KO
BEIDOUTA SHEHGUANSHAN
PUTZCHIAI CITYYANPING
TAIPEI CITYKEELUNGCHUNG HO
PUTZHSIN HWASHIUEJIA
GANGSHANBALIYING KO
WURKEELUNGLIU CHIO
TSAO TUNHSIN KUNGCHUNG PU
ILAN CITYTU CHENJINFENG
MIAOLI CITYLAIYIMUDAN
FANLUTAIPEI CITYCHUNG HO
JIADINGWU FENG HSIANGHSIN YIN
SHETOUMITUOEMEI
HUWEISANCHIHLUJOU
LUJUGANGSHANTZU TUNG
XIA CHAIDUNGSHRTZGUAN
KAOHSIUNG CITYLU KUNANSHI
SANCHUNGGUEISHANFENGYUAN
CHUN LIOGUANYINJIANGJIUN
GUOSHINGSHRGANGTOUCHENG
PUTZEBEIPUMINJIAN
SHI HUMINSHIUNGSHENGANG
RENAIJIADINGFANGYUAN
TAIPEI CITYPUSHINSHUEILIN
PANCHIAOSHIHUWAIPU
LIOUJIAYUNGANWUFENG
HUA LIENHUA LIENPINGTUNG CITY
BAUSHANTAU NANHUALIEN CITY
PU SHINGTAICHUNG CITYPUYAN
LIU GUIWU KUDUNGHE
HSIN YINJIANKAOHSIUNG CITY
HOUBISHUEILINCHIAI
JUANGWEIPANCHIAOFULI
SHIHDINGKAOHSIUNG CITYHE PING
JUNGHEJUNGLISHO SHUI
BAUJUNGLUJUWU KU
TAICHUNG CITYTAIPEI CITYTAUYUAN
MAO LINDAJIAYUCHR
GUANSHANTAICHUNG CITYJAN AI
LUGUSHETOUKEELUNG
SHINWUHWA TANGUANMIAU
TAICHUNG CITYHOULUNGLUJU
HSI LOLIU CHIOSHILUO
KANG SHANQI SHANSHUEILI
TU CHENGUEISHANMAILIAU
SHINPULIU YINJUBEI
CHUENRMAI LIAOWU CHI
SHINPUBANCHIAUMIAOLI
HUNEIBAIHEPUTZ
SHINHUAPA LIJIAN
LUYENIAO SUNGSHIHU
TAIPEI CITYSUAONAN TOU
SHIHMENDUNGSHRSHINYI
Only 300 city names in Taiwan randomly shown above, we may still service to cities not listed above.

Request international Freight shipping rate to Taiwan, book your request and ship your goods in just few steps.